Warning: Undefined array key "options" in /home/klient.dhosting.pl/valdemaro/be1of.padwazamosc.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/theme-builder/widgets/site-logo.php on line 124


Projekt „Be1OfPadwa” jest inicjatywą Klubu piłki ręcznej Padwa Zamość, skierowaną głównie do osób fizycznych (dalej zwanych „Uczestnikami”).
Środki pozyskane w ramach Projektu zostaną przeznaczone na rozwój Klubu Piłki Ręcznej Padwa Zamość, zarówno w aspekcie sportowym, jak i organizacyjnym.

Projekt „Be1OfPadwa” (dalej zwany „Projektem”) stanowi inicjatywę Klubu Piłki Ręcznej Padwa Zamość, której celem jest pozyskiwanie wsparcia finansowego od osób chcących wesprzeć rozwój i działalność klubu (dalej zwane „Uczestnikami Be1OfPadwa”).
Udział w Projekcie jest dobrowolny i otwarty dla wszystkich osób, które wyrażają wolę wsparcia Klubu Piłki Ręcznej Padwa Zamość poprzez udzielenie darowizny.
Projekt nie ma charakteru związku sportowego ani organizacji sportowej, a jego głównym celem jest gromadzenie środków finansowych w celu Klubu Piłki Ręcznej Padwa Zamość.


Uczestnicy Projektu „Be1OfPadwa” otrzymują następujące przywileje:
a) Certyfikat potwierdzający ich uczestnictwo w Projekcie.
b) Kartę rabatową od partnerów Projektu.
c) Szalik oznaczony logo „Be1OfPadwa”.
d) Koszulkę z nadrukiem „Be1OfPadwa”.
e) Naklejkę z imieniem i nazwiskiem/pseudonimem na tablicy wyeksponowanej na hali klubowej.
f) Zaproszenie na spotkania integracyjne organizowane przez klub.


Warunkiem uczestnictwa w Projekcie jest dokonanie wpłaty w wysokości 1000 zł na sezon sportowy.
Wpłatę można dokonać poprzez:
a) Miesięczną subskrypcję aktywowaną na stronie internetowej Projektu pod linkiem [link do subskrypcji].
b) Jednorazową wpłatę na konto bankowe Klubu Piłki Ręcznej Padwa Zamość. Dane bankowe zostaną udostępnione na stronie internetowej Projektu.
Uczestnicy, którzy wybiorą subskrypcję, zobowiązani są do dokonywania regularnych wpłat w terminie określonym na stronie Projektu.
Wpłata dokonana przez Uczestnika w ramach Projektu „Be1OfPadwa” ma charakter darowizny na rzecz Klubu Piłki Ręcznej Padwa Zamość.
Wysokość kwoty miesięcznej subskrypcji naliczana jest proporcjonalnie, tak aby suma wpłat na koniec sezonu wyniosła 1000zł.

Uczestnicy Projektu „Be1OfPadwa” mogą przekazywać darowizny cykliczne na cele statutowe Klubu Piłki Ręcznej Padwa Zamość za pośrednictwem Operatora płatności :[tu operator i obsługiwane karty]

Operator płatności jest odpowiedzialny za przetwarzanie darowizn cyklicznych poprzez pobieranie ustalonej kwoty darowizny od Uczestnika przy użyciu kart płatniczych wymienionych w punkcie 1, a następnie przekazywanie pobranej kwoty na rachunek bankowy Klubu Piłki Ręcznej Padwa Zamość.

Szczegółowe procedury realizacji płatności online oraz zasady korzystania z usług Operatora płatności określają regulaminy tego Operatora.

Transakcje cykliczne, które są realizowane przy pomocy kart płatniczych, odbywają się za pomocą systemu płatności internetowych dostarczanego przez Operatora płatności.

Przekazując darowiznę cykliczną, Uczestnik wyraża zgodę na cykliczne, comiesięczne pobieranie przez Operatora płatności z wybranej karty płatniczej w kwocie odpowiadającej pierwotnej darowiźnie cyklicznej przekazanej na początku udziału w Projekcie, aż do zakończenia sezonu.

Uczestnik ma obowiązek informować Klub Piłki Ręcznej Padwa Zamość o wszelkich zmianach swoich danych osobowych (takich jak adres e-mail, numer telefonu itp.). Klub Piłki ręcznej Padwa Zamość zaleca, aby Uczestnicy regularnie aktualizowali swoje dane kontaktowe w panelu uczestnika na stronie internetowej Projektu.


Administratorem danych osobowych Uczestników Be1OfPadwa jest Klub Piłki Ręcznej Padwa Zamość z siedzibą w Zamościu.
Klub Piłki Ręcznej Padwa Zamość przetwarza dane osobowe Uczestników, które są niezbędne do rozliczeń oraz wypełniania zobowiązań klubu wobec Uczestników.
Rozdział V: Postanowienia Dodatkowe
§8 Odpowiedzialność Klubu
Klub Piłki Ręcznej Padwa Zamość zobowiązuje się do uczciwego wykorzystywania wpłat od Uczestników w celu realizacji celów Projektu, zgodnie z określonym przeznaczeniem środków na rozwój klubu.


Uczestnik ma prawo wypowiedzieć uczestnictwo w Projekcie poprzez:
Złożenie pisemnego zgłoszenia na adres Klubu Piłki Ręcznej Padwa Zamość
b)Anulowanie subskrypcji.


KPR Padwa Zamość zastrzega sobie prawo do edycji niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany zostaną opublikowane na stronie internetowej Projektu i wejdą w życie po ich opublikowaniu.


Niniejszy Regulamin obowiązuje od daty jego opublikowania na stronie internetowej Projektu.
Klub KPR Padwa Zamość zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego Regulaminu oraz rozstrzygania wszelkich sporów lub sytuacji spornych wynikających z uczestnictwa w Projekcie.
Wszelkie zmiany i dodatki do Regulaminu będą ogłaszane i opublikowane na stronie internetowej Projektu oraz przekazywane Uczestnikom.
Wszelkie ogłoszenia, powiadomienia lub zawiadomienia przekazywane Uczestnikom w ramach Projektu będą uważane za dostarczone w momencie opublikowania na stronie internetowej Projektu lub przesłania na adres e-mail podany przez Uczestnika.
Wszelkie kwestie nieuregulowane w niniejszym Regulaminie podlegają obowiązującemu prawu polskiemu.